Plan22+ ekspertgruppe

Plan 22+ har etableret en ekspertgruppe på 13 personer, som kan bistå Plan22+ med viden omkring forskelle aspekter af den grønne omstilling.

Ekspertgruppe
Anne-Mette Hjalager, Professor, Syddansk Universitet
Carsten Jahn Hansen, Lektor, Aalborg Universitet
Deane Alan Simpson, Professor, Det kongelige Akademi
Gertrud Jørgensen, Professor, Københavns Universitet
Harpa Birgisdottir, Professor, Aalborg Universitet
Helle Tegner Anker, Professor, Københavns Universitet
John Andersen, Professor, Roskilde Universitet
Jørgen Primdahl, Professor, Københavns Universitet
Lars Winther, Professor, Københavns Universitet
Lone Kørnøv, Professor, Aalborg Universitet
Malene Freudendal-Pedersen, Professor, Aalborg Universitet
Ole B. Jensen, Professor, Aalborg Universitet
Tom Nielsen, Professor Arkitektskolen Aarhus

Ekspertgruppen sammensættes af repræsentanter fra forskningsmiljøer og favner samlet set bredden i de emnefelter, som Plan22+ indsatsen forventes at berøre. Gruppens sammensætning vil kunne ændres undervejs for at sikre de rette kompetencer i gruppen. Ekspertgruppen følger Plan22+ igennem hele indsatsens løbetid og medvirker til at udtænke og skalere vidensprojekter på tværs af de spor, Plan22+ virker i.

Plan 22+ interviews med ekspertgruppen
13 faglige perspektiver på samspillet mellem fysisk planlægning og CO2-reduktiuon

Ekspertgruppen har en særlig rolle i forhold til spor 1: Data, metoder og vidensopsamling, hvor hensigten er at levere det forskningsmæssige grundlag for de øvrige spor i indsatsen, herunder bidrage med data og metoder, udarbejde en baseline for kommunernes arbejde med at inddrage klimahensyn i den fysiske planlægning, bidrage til udvikling af metoder og redskaber til praktikerfeltet, samle viden og erfaringer fra ind- og udland og opsamle erfaringer undervejs i arbejdet samt bidrage til indsatsens samlede evaluering.

Overordnet set skal Plan22+ indsatsen understøtte kommunerne i deres planarbejde, derfor skal der sikres en kobling mellem indsatsen i spor 1 og de kommunale pilotprojekter samt de udfordringer, som kommunerne står overfor med indarbejdelse af klimahensyn i den fysiske planlægning.

Ekspertgruppen vil på møder i gruppen blive holdt orienteret om valg af pilotprojekter og status for disse med henblik på at kunne bidrage til at skabe koblinger og synergier mellem den forskningsbaserede viden, som udvikles i spor 1, og den praksisnære viden, som udvikles i spor 2.

Formålet med ekspertgruppen er at kvalificere Plan22+ indsatsens vidensspor, herunder

  • identificere vidensbehov med henblik på udpegning af indsatsområder,
  • bidrage med forslag til konkrete vidensprojekter og relevante aktører, der kan bidrage til indsatsen,
  • sparring om pilotprojekterne og have øje for synergier mellem projekterne, som kan styrkes gennem vidensdeling og netværk,
  • komme med bud på problemstillinger og perspektiver, som kan indgå i indsatsens pilotprojekter og relevant følgeforskning,

Den viden, som genereres gennem videnssporet, skal formidles bredt ud til kommunerne og andre relevante aktører. Plan22+-sekretariatet vil trække på ekspertgruppens viden for at øge opmærksomheden på betydningen af at indtænke klimahensyn i den fysiske planlægning både blandt fagfolk og politikere. Det vil blandt andet ske gennem rapporter, konferencer, debatter og etablering af netværk, hvor deltagerne kan udveksle viden og inspirere hinanden.

Ekspertgruppen og partnerskabets styregruppe mødes som udgangspunkt 2-3 gange om året af 2-3 timers varighed. Plan22+ dækker eventuelle omkostninger i forbindelse med deltagelse i møderne i gruppen.

 

Læs om ekspertgruppen.