Afsluttede projekter

Afsluttede projekter

Dansk Byplanlaboratorium udvikler løbende egne projekter og indgår i samarbejder, der kan være med til at kvalificere planlægningen – enten gennem nye erkendelser eller gennem formidling af gode resultater.

Projekterne går på tværs af kommuner og skal kunne bruges bredt. De fleste projekter er finansieret af eksterne fonde og puljer. Projektresultaterne formidles gennem publikationer eller et særnummer af Byplan Nyt. Vi bruger også projektresultaterne aktivt i vores kursusvirksomhed.

Har du en ide til et projekt, der kan kvalificere debatten om dansk planlægning, er du velkommen til at kontakte direktør Tina Saaby for en nærmere drøftelse.

Afsluttede projekter

- et inspirationskatalog samt strategisk og faglig debat om planlægningens rolle

Byplanlægning er et tværfagligt felt, hvor udøverne kommer fra mange forskellige fag.

Vandet i Værebro Ådal ved ikke, at det faktisk sorterer under de administrative grænser af 8 kommuner og 3 forsyningsvirksomheder – og at mange andre aktører

Fingerplanen, der sætter rammerne for planlægning og udvikling i Hovedstadsområdet, skal revideres og moderniseres, men hvordan og i hvilket omfang, skal debatteres.

Business Region Aarhus, Trekant-området Danmark, Arkitektskolen Aarhus og Realdania er gået sammen om at udarbejde et strukturbillede for Østjylland.
Projektet skal munde ud i både teoretiske og praktiske handleanvisninger til, hvordan bydelsudviklere fremmer social innovation og bæredygtig udvikling.
Kommuner og private aktører vil styrke vækst og byudvikling i Danmark ved hjælp af nye samarbejdsmodeller. Derfor opretter de nye netværk.
På landet, hvor der er længere mellem husene kan de digitale platforme få væsentlig betydning for serviceniveau, livskvalitet og tilfredshed med bostedet.
En undersøgelse og evaluering af en samarbejdsmetode med Ringbysamarbejdet som case.
I projektet vil Vordingborg Kommune overføre erfaringer fra Projekt Landsbyplaner på Møn til den såkaldte mellemby Kalvehave.
Projektet har indsamlet konkret viden om den moderne informations- og kommunikationsstrategis muligheder og begrænsninger på det lokale kvarterniveau.

Provinsbyerne danner ramme og udgangspunkt for rigtig mange danskeres hverdagsliv.

Begrebet ’plankultur’ kan defineres som de regler, normer, rutiner og hverdagspraksisser der er på spil i de kommunale planforvaltninger.

I de fleste danske kommuner vil man kunne se frem til færre indbyggere. Det kræver tilpasning og omdannelse.

Projektet tager udgangspunkt i, at Danmarks land- og yderområder står overfor en række betydelige udfordringer med tilpasning af den offentlige service.

Dansk Byplanlaboratorium har evalueret de områdefornyelsesprojekter, der har fået tildelt supplerende EU midler af den Lokale Aktionsgruppe (LAG).

Med projektet Plan13 fulgte Dansk Byplanlaboratorium op på Plan09 og satte fokus på kommunernes planstrategier og kommuneplaner frem mod 2013.

I det meste af Europa stiger andelen af ældre i den nærmeste fremtid.

Dansk Byplanlaboratorium er i gang med en undersøgelse af planlæggeruddannelser og plankompetencer i kommunerne.

Der findes i mange kommuner en veludviklet praksis og samarbejdskultur, når det drejer sig om at inddrage

Dansk Byplanlaboratorium udgav i samarbejde med andre organisationer i 2010 en byplanguide om dansk byplanlægning i efterkrigstiden samt en række metodeguides om aflæsning af bylandskabet
Kan det lade sig gøre, at løfte et område økonomisk og socialt uden at det går ud over bæredygtigheden? – det er en af de udfordringer, projektet vil tage op.

Projekt om partnerskaber er et udviklingsprojekt, der har kørt i 2½ år med støtte fra Socialministeriet.

Projektet har til formål at kvalificere og bidrage til debatten om, hvordan kommunerne kan sikre kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen.