Urban Decarb i planlægningen – et CO2-beregningsværktøj

Ansøger: København og Middelfart Kommuner
   
Ansøgt beløb: 600.000 kr.

Formål
Pilotprojektet har til formål at udvikle et målrettet førstegenerations værktøj til kommunale planmedarbejdere, der kan estimere de klimamæssige konsekvenser ved foreslåede lokalplaner. Dermed kan projektet understøtte dels den politiske sagsbehandling, hvor et estimeret CO2-budget kan indgå i politiske indstillinger, dels i den løbende vejledning og dialog med grundejere og udviklere, for at styrke klimaprofilen på deres projekter.

Projektidé og forventede resultater
Projektets idé kommer af et tværkommunalt behov for et værktøj til at estimere CO2-effekten af den kommunale planlægning – både ift. konkrete lokalplansager og kommunernes egne strategiske planlægningsopgaver. Derfor har Middelfart og Københavns Kommune slået sig sammen om udviklingen af et værktøj, der kan bruges bredt i landets kommuner.

Projektets eksempelværdi
Københavns Kommune og Middelfart Kommune repræsenterer to plankontekster, som rummer visse ligheder, men som alt andet lige er karakteriseret af forskellige planlægningsmæssige og politiske virkeligheder; Københavns Kommune er en storbykommune mens Middelfart Kommune er en mindre provinskommune. Forskellene i de to kommuners størrelser og planvilkår sikrer, at samarbejdet om udviklingen af CO2-værktøjet er funderet i en arbejdsgruppe, der repræsenterer perspektiver fra større byer, mindre bysamfund og det åbne land. Det er således ambitionen, at projektet resulterer i et fleksibelt og levedygtigt værktøj, der kan anvendes i en flerhed af landets kommune.