FAQ

Svar: Det er en præmis for indsatsen, at ingen endnu kender alle de rette løsninger og har viden og værktøjer til at arbejde metodisk med at indfri klimamålsætninger gennem fysisk planlægning. Løsningerne skal først udvikles; dels gennem vidensopbygning og forskning fra ekspertgruppen, dels gennem pilotprojekter i kommunerne.  
Derfor søger vi først og fremmest kommuner, som står med en problemstilling, de gerne vil have hjælp til at løse, for eksempel et bud på den bedste planløsning ud fra et klimaperspektiv, udvikling af en metode eller et værktøj

Plan22+ kan give støtte til projekter, som har til mål at udvikle og/eller afprøve nye metoder og redskaber i planlægningen med henblik på at lade klimahensyn, særligt CO2 reduktion, indgå i den helhedsorienterede fysiske planlægning.

Midlerne kan bruges til eksterne udgifter til fx forarbejder og udvikling af ny planlægning, nye redskaber og metoder, analyser mv. både for planlovsbestemte dokumenter, som planstrategier, kommuneplaner og lokalplaner, og for andre former for planer, som udformes som led i en planlovsbestemt planlægning. For eksempel helhedsplaner, strukturplaner og lignende, som udarbejdes med henblik på en senere udmøntning i en lokalplan.

Midlerne kan desuden bruges til udvikling og facilitering af processer på tværs af nye samarbejdsformer enten internt i den kommunale forvaltning, på tværs af kommuner eller af samarbejder med andre parter, bygherrer, forsyningsselskaber mv. Forudsætningen er, at processen eller samarbejdet i sidste ende retter sig mod en fysisk plan.

Også udvikling af processer, der kvalificerer inddragelsen af det politiske niveau og styrker debatten og beslutningsgrundlaget omkring fysiske planer, samt nye former for inddragelse af borgere og andre aktører, hvor klimahensyn får en særlig rolle i planlægningen, kan være genstand for et pilotprojekt.

Svar: Der vil i udvælgelsen af de enkelte projekter blive lagt vægt på:

  • At projektet vil bidrage med ny viden, nye redskaber eller metoder i planlægningen, som vil rykke dagsorden for at bruge den fysiske planlægning som virkemiddel i den grønne omstilling
  • At pilotprojektet arbejder inden for førnævnte temaer: den grønne, kompakte by, transformation og bevaring, klimarigtig udvikling af sommerhusområder og landsbyer samt strategisk kommuneplanlægning.
  • At der i projektet udarbejdes et produkt, som har eksempelværdi for andre kommuner
  • At projektet inddrager klima og CO2 vinklen som led i den helhedsorienterede planlægning i kommunen
  • At projektet er solidt forankret kommunalt, politisk og administrativt, herunder relevant organisering af opgaven med placering af projektets ledelse og inddragelse på tværs.
  • At ansøgningen er præcis og klar i forhold til, hvad der skal fokuseres på, og hvad der forventes af output på projektet

Svar: Projekterne skal tage udgangspunkt i en udfordring/problemstilling, som også andre kommuner vil stå overfor. Projektet skal afrapporteres og sluttes af med et produkt, der kan deles med andre og være til inspiration for andre kommuner, som fx ønsker at benytte et nyt redskab, en metode eller ideer til planløsninger.

Svar: Prisen afhænger af projektets størrelse. Støtten fra Plan22+ kan maksimalt udgøre 50 procent af projektets samlede budget, og kommunens økonomiske bidrag skal udgøre minimum 25 procent af det samlede budget. Resten af finansieringen kan komme fra andre eller lægges i timer.

Svar: Hvad det kræver afhænger af pilotprojektet, men der vil være krav om deltagelse i netværks- og formidlingsaktiviteter i regi af Plan22+.

Svar: I får sparring og støtte til jeres projekt. Sparring kan både være fra Plan22+ sekretariatet og fra andre pilotkommuner. Medfinansieringen kan bidrage til at betale eksterne udgifter fx en konsulent/rådgiver eller forsker, som bidrager til projektet.

Svar: Støtten fra Plan22+ kan maksimalt udgøre 50 procent af projektets samlede budget og kommunens økonomiske bidrag skal udgøre minimum 25 procent af det samlede budget. Resten af finansieringen kan komme fra andre eller lægges i timer.

Svar: Det vil være ansøger, som kommer med bud på en relevant og kompetent rådgiver. Plan22+ har ikke på forhånd specifikke ønsker til valg af rådgiver.

Svar: Plan22+ ser kommunerne som hovedansøgere, men en kommune kan søge sammen med andre samarbejdspartnere, andre kommuner, bygherrer, organisationer eller rådgivere.

Svar: Kommunen skal udarbejde en projektbeskrivelse, som definerer, hvornår projektet afsluttes. 
Alle pilotprojekter skal afrapporteres og sluttes af med et produkt, som kan deles med andre og være til inspiration for andre kommuner. 
Produktet kan for eksempel være analyser, nye data, beskrivelser af nye redskaber og metoder, udviklingsplaner for by- og landområder, eksempelkataloger, eller det kan være beskrivelse og evaluering af en gennemført innovativ proces med læringspunkter mv.

Svar: Plan22+ vil på hjemmesiden løbende lægge link til andre indsatser, projekter m.v. Udover dette det anbefales at se på Concito og Realdanias hjemmesider.

Svar: Hele ideen med Plan22+ indsatsen er, at vi alle skal blive klogere. De deltagende kommuner forventes at stille deres viden og resultater til rådighed, og Plan22+ vil dele viden om pilotprojekterne på hjemmesiden og vil også, når det er relevant invitere bredere til møder, webinarer eller lignende med henblik på at dele viden.

Svar: Det ligger inden for rammerne af Plan22+ at udfolde og videndele om virkemidlerne i planloven i dag. Styrelsen indgår i indsatsen, og styrelsen er optaget af gennem Plan22+ at få indsigt i kommunernes behov og effekten af virkemidlerne.

Svar: Der er pt ikke taget stilling til den præcise form for afregning. Vi vil finde en rimelig smidig måde at håndtere det. Kommunerne vil i ansøgningsmaterialet skulle redegøre for, hvad timerne skal gå til, og sekretariatet vil løbende kunne følge med i kommunens indsats og leverancer.

Svar: Der er ikke taget stilling til et specifikt antal, men forventningen er 10-15 projekter i første ansøgningsrunde.

Svar: Man kan godt søge parallelt på aktive ansøgninger hos Realdania. Projekterne skal selvfølgelig tale ind i de enkelte indsatser og et bymidteprojekt kan fx tilføres en klimavinkel.

Svar: Plan22+ indsatsen retter sig som udgangspunkt mod reduktionsindsatser, og tanken er helhedsorienterede projekter, som inddrager CO2 vinklen. Med dette udgangspunkt er projekter, der kobler både klimatilpasning, klimaforebyggelse og andre indsatsområder, velkomne.

Svar: Vi lægger i ansøgningsrunden op til at støtte projekter, der arbejder med, hvordan vi gennem den fysiske planlægning kan inddrage hensyn til reduktion af CO2. Der er ikke krav om et specifikt mål, og der vil heller ikke være krav om dokumentation.

Svar: Pilotprojekter eller vidensprojekter, der tager fat på spørgsmålene om at sikre kvalitet vil være oplagte i regi af Plan22+.

Svar: Pilotprojekter vil kunne beskæftige sig bredt med CO2-reduktion og således både omhandle scope 1, 2 og 3.

Svar: Et projekt kan godt handle om input til, hvordan fx en klimaplan kan implementeres i en lokalplan.

Svar: Projekter kan starte mange steder. Vi ser gerne projekter, som gror nedefra. Det afgørende i forhold til støtte er, at det i sidste ende retter sig mod den fysiske planlægning fx en kommuneplan eller lokalplan.

Svar: I loven om miljøvurderinger nævnes, at man skal vurdere klimatiske faktorer. Det fylder ikke så meget i dag – det skal det måske i fremtiden. Det er oplagt med projekter, der ser på dette.

Svar: Plan22+ indsatsen retter sig mod udvikling af den fysiske planlægning og ikke støtte til anlægsprojekter, men fysisk planlægning handler jo ofte om at sætte rammer for anlæg.

Svar: Plan22+ indsatsen retter sig mod udvikling af den fysiske planlægning, så det kommer lidt an på, hvad formålet med at se på et eksisterende område er. Man kan godt forestille sig et projekt, der ser på et eksisterende område, ud fra et ønske om at vurdere om den nuværende planlægning er optimal, eller om der er behov for ændret planlægning.

Svar: Projekter, der kobler praksis med forskningen, kan ofte løfte til nye erkendelser. Derfor ser Plan22+ gerne der sker en kobling mellem kommunernes pilotprojekter og forskning. I forbindelse med bearbejdning af ansøgningerne før endelig tilsagn om støtte, vil Plan22+ afsøge muligheder for at koble kommunale projekter med indsatsens forskningsrettede del.

Svar: Plan- og Landdistriktsstyrelsen er med i indsatsen og får derigennem viden om udfordringerne i kommunerne. Indsatsen vil derigennem kunne føde ind til ny lovgivning, vejledningsbehov m.v.