Strategisk jordfordeling for hele Mors gennem samskabelse

Ansøger: Morsø Kommune

Ansøgt beløb: 480.000 kr.

Formål
Projektet skal skabe grundlaget for en strategisk, multifunktionel jordfordeling for hele Mors. Gennem samskabelse med lodsejere og rådgivere skal der tilvejebringes en vision for fremtidens landbrug på Mors og tværgående analyser af arealanvendelsen, der kan bidrage til første version af et GIS-baseret multikriterieværktøj. Værktøjet skal være med til at afveje interesserne på konkrete arealer i den kommunale planlægning og sagsbehandling, og dermed sikre at fysisk planlægning og klima kobles stærkere i arealforvaltningen på Mors.

Projektidé og forventede resultater
Ideen er med udgangspunkt i blandt andet Collective Impact, Fremtidens Landskaber og DIAPLAN at finde en samarbejdsmodel for et landbrugsklimaråd. Rådet skal bidrage til at kortlægge, identificere og værdisætte forskellige interesser i arealanvendelsen og således medvirke til at udvikle grundlaget for et GIS-baseret analyseværktøj, som skal kunne identificere, hvor de største potentialer er for konkrete multifunktionelle jordfordelingsprojekter. Hensigten er at få et potentialekort for, hvor der kan høstes gevinster ved en jordfordeling, der kan understøtte opsætning af bl.a. VE-anlæg, hvor der samtidig er interesse blandt lodsejerne.

Projektets eksempelværdi
En beskrivelse af samarbejdsmodellen samt en skabelon til et analyseværktøj vil kunne benyttes af andre kommuner, der ønsker at kortlægge de områder, hvor der er samfundsmæssige interesser og samtidig mulighed for jordfordeling.