Klima og kvalitet i Odenses byudvikling - en bygherreguid

Ansøger: Odense Kommune

Ansøgt beløb: 400.000 kr.

Formål
Projektet har til formål at udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den fysiske planlægning og dertil samle og tydeliggøre ambitionerne i ét dokument som en guide til bygherrer.

Projektidé og forventede resultater
Pilotprojektets idé bygger på en udfordring, når kommunen skal arbejde med den klimavenlige by, hvor planlægningsværktøjerne ikke er tilstrækkelige. Odense Kommune er nysgerrige på, hvordan en mere klimavenlig by kan forenes med Odenses fortsatte ambitioner om høj arkitektonisk kvalitet og en fortætning af eksisterende bystrukturer. Særligt på, hvor langt planlægningsværktøjerne rækker i forhold til at sikre et lavt klimaaftryk og hvad en supplerende guide derudover kan understøtte i dialogen med investorer, udviklere og bygherrer, når der sættes et øget fokus på klimavenlig byudvikling i byggeri.

Projektets eksempelværdi

Produktmålet for pilotprojektet vil i tilblivelsen tage afsæt i Odense som case, men det er en klar forventning, at viden og erfaringer indhentet og struktureret i processen kan være til gavn for også andre kommuner. Om end ambitionsniveau og processuelle afklaringer naturligvis vil bero på særskilte forløb i de enkelte kommuner. Kommunerne vil kunne ”låne” af værktøjet og tilpasse det den enkelte kommunes bystruktur, skala mv. Odense vil undervejs, men også efter pilotprojektet og i det omfang det er driftsmæssigt muligt, stille viden og erfaringer til rådighed for andre kommuner.