Klimaet og ådalenes fremtid – sammenfattende og samarbejdsdreven planlægning for Nørreådalen i et klimaperspektiv

Ansøger: Viborg, Randers og Favrskov Kommuner

Ansøgt beløb: 850.000 kr.

Formål
Det er projektets formål at institutionalisere den samarbejdsdrevne, helhedsorienterede arealplanlægning i Nørreådalen, så succesrate og tempo ved realisering af klimaprojekter, herunder VE-anlæg, skovrejsning og udtagning af lavbund kan øges, og de forskellige udviklingsmål for natur, biodiversitet, miljø og klima integreres.

Projektidé og forventede resultater
Pilotprojektet skal skabe og - i praksis indhøste erfaringer med - en ramme for at institutionalisere samarbejdet og fremdriften i det videre arbejde med den fysiske planlægning i Nørreådalen. Forventningen er, at den fysiske planlægning med fokus på lokal inddragelse og dialog kombineret med samarbejde på tværs af myndigheder og vidensinstitutioner ikke alene øger succesraten med realisering af bl.a. klimaprojekter, men også øger realiseringstempoet.

Projektets eksempelværdi
Tilgangen om den samarbejdsdrevne planlægning for Nørreådalen kan spredes geografisk til andre kommuner og fagområder. Den er skalerbar og illustrerer, at samarbejdsdreven planlægning ikke handler om rundkredsdiskussioner, men om konkret omstilling og tilvejebringelse af et bredt accepteret grundlag for projektrealisering.