Klimaprojekter som driver for forbedring af landskabet - sammentænkning af beskyttelse og benyttelse, som metode til via den fysiske planlægning at realisere klimahandleplaner.

Ansøger: Assens og Odense Kommuner

Ansøgt beløb: 500.000 kr.

Formål
Projektet vil undersøge, hvordan klimaprojekter, som for eksempel VE-anlæg, skovrejsning og udtagning af lavbundsjord, kan være en driver i arbejdet med at beskytte og forbedre landskaberne. Hansigten er gennem klimaprojekter og strategisk helhedsplanlægning at sikre både en reduktion af CO2 og at tilføre landskaberne værdi, øge biodiversiteten, passe på grundvandet og skabe gode stedet at bo og leve.

Projektidé og forventede resultater
Projektets idé er at gennemføre en række analyser af værdier, interesser og potentialer og på den baggrund udvælge et konkret projektområde, hvor der gennemføres en strategisk helhedsplanlægning med fokus på klimahensyn, værdiforøgelse og fremtidig arealanvendelse i det åbne land. Pilotprojektet skal udvikle redskaber til og løsninger for en bæredygtig og multifunktionel arealanvendelse, og det vil ske i en afbalanceret håndtering af areal- og miljøkonflikter og en proaktiv udvikling af landskabet.

Projektets eksempelværdi
Der udarbejdes en metodemanual for planlægning og klimatiltag, der viser, hvordan man kan sammentænke planløsninger ift. klimahensyn og multifunktionel arealanvendelse, herunder VE-anlæg og CO2 reducerende tiltag (lavbund, skov, biomasseproduktion), drikkevandsbeskyttelse, biodiversitet, friluftsliv m.v. Manualen vil omfatte de samarbejdsdrevne processer, areal- og landskabsanalyser samt tilgængelige reguleringsinstrumenter.