God energi i Frederikssund – En trædesten for udvikling

Ansøger:  Frederikssund Kommune

Ansøgt beløb: 300.000 kr.

Formål
Formålet med projektet er at finde nye veje og værktøjer, der kan understøtte kommunens klimamål og komme hurtigt i gang med en merproduktion af strøm ved hjælp af solceller.

Projektidé og forventede resultater
Projektet fokuserer på to aspekter af at sikre god fysisk planlægning af solcelleområder. Det ene aspekt er brug af planværktøjer til at arbejde med midlertidighed på arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen til fx udviklingsområder, rekreation eller grusgravning. Det andet handler om, hvordan landskabshensyn kan sikres, og hvordan projekterne kan skabe merværdi for lokalsamfundet. Projektet vil undersøge, om og hvordan der kan skabes synergi og merværdi mellem byudvikling og etablering af energianlæg, fx i forhold til natur, biodiversitet, stier, landskabselementer og rekreation, der kan skabe værdi for områdets beboere, både frem til byudviklingen sker og som afsæt for udviklingen.

Projektets eksempelværdi
Projektet vil give inspiration til, hvordan man kan samtænke klimamål og energiplanlægning med den fysiske planlægning blandt andet med overordnede principper for, hvordan solcelleanlæg kan indpasses i landskabet og samtidig bidrage med ny værdi til et område. På baggrund af konkrete cases afsøges mulighederne for at placere solceller på arealer, der er udlagt i kommuneplanen som udviklingsområder, anden lokalplanlagt anvendelse eller råstofområder. Viden herom kan være anvendelig i andre kommuner og måske give inspiration til nye planværktøjer.